Uchwały zarządu

Warszawa, 29.01.2020 

Uchwała nr 2/2020 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 29 stycznia 2020 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01-31.12.2019)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01-31.12.2019) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok następny.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 29.01.2020 

Uchwała nr 1/2020 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 29 stycznia 2020 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2019 (01.01-31.12.2019)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2019 (01.01-31.12.2019).

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 20.05.2019 

Uchwała nr 2/2019 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 20 maja 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01-31.12.2018)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01-31.12.2018) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok następny.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 20.05.2019 

Uchwała nr 1/2019 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 20 maja 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2018 (01.01-31.12.2018)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2018 (01.01-31.12.2018).

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 25.03.2018 

Uchwała nr 3/2018 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 25 marca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2017 (01.01-31.12.2017)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2017 (01.01-31.12.2017).

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 25.03.2018 

Uchwała nr 2/2018 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 25 marca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (01.01-31.12.2017)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (01.01-31.12.2017) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok następny.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 10.03.2018

Uchwała nr 1/2018 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 10 marca 2018 r. w związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości.

Zarząd Fundacji Bałtyckiej, działając na podstawie § 15 statutu uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i wprowadzeniem zmian  zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych od roku 2017 sprawozdanie finansowe będzie sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 6 do wyżej wymienionej ustawy.

§ 2

Zmieniono również sposób ujęcia wyniku finansowego za lata poprzednie. Dotychczas wynik finansowy za rok poprzedni stanowił przychody/koszty roku bieżącego. Od roku 2017 wynik finansowy za lata poprzednie ujmowany jest w pozycji bilansu „pozostałe fundusze”.

§ 3

Z pozostałych funduszy tworzonych z wyniku finansowego za lata poprzednie można pokrywać straty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 20.11.2017

Uchwała nr 4/2017 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z § 5 i § 6 statutu Fundacji oraz § 4, § 6 i § 8 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja wprowadza odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • 03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 1 Działalność wydawnicza, wystawowa.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 27.06.2017

Uchwała nr 3/2017 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2016 (01.01-31.12.2016)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2016 (01.01-31.12.2016).

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 27.06.2017

Uchwała nr 2/2017 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 27 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 (01.01-31.12.2016)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 (01.01-31.12.2016) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na pokrycie straty z roku ubiegłego oraz na rok 2017.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Zarządu Fundacji Bałtyckiej z siedzibą w Nowodworcach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

Zarząd Fundacji Bałtyckiej, działając na podstawie § 15 statutu oraz art. 3 ust. 1a i art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Fundacja Bałtycka jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości.

§ 2

Fundacja Bałtycka będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział: Kazimierz Popławski, Dominik Jan Wilczewski, Tomasz Kamil Otocki. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 28.06.2016

Uchwała nr 2/2016 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2015 (22.09-31.12.2015)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2015 (22.09-31.12.2015).

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Warszawa, 28.06.2016

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Fundacji Bałtyckiej z dnia 28 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (22.09-31.12.2015)

Na podstawie § 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o  zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 (22.09-31.12.2015). Strata wykazana w wyniku finansowym będzie pokrywana w kolejnych latach.

 

__________________ __________________ __________________
Kazimierz Popławski

Prezes Zarządu

Dominik Jan Wilczewski

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamil Otocki

Członek Zarządu

Nowodworce, 26.06.2015 r.

Uchwała Fundatora Fundacji Bałtyckiej w sprawie wyboru członków Zarządu Fundacji

Na podstawie paragrafów 12 i 13 statutu Fundacji Bałtyckiej fundator w osobie Kazimierz Popławskiego podjął decyzję o wyborze do zarządu następujących osób:

Funkcję prezesa Zarządu  Fundacji Bałtyckiej obejmie: Kazimierz Popławski

Funkcję wiceprezesa będzie pełnił: Dominik Jan Wilczewski

Członkiem zarządu zostanie: Tomasz Kamil Otocki

Podpis fundatora

Warszawa, 25.06.2015 r.

Uchwała Fundatora o uchwaleniu statutu Fundacji Bałtyckiej

Niniejszym Fundator Kazimierz Popławski uchwala statut Fundacji Bałtyckiej w następującym brzmieniu:

Statut Fundacji Bałtyckiej

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Bałtycka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kazimierza Popławskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Kotuniak w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 25.06.2015 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowodworce.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność informacyjna, edukacyjna, naukowa, kulturalna w zakresie:

 1. Wspierania wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk i idei w zakresie polityki społecznej, gospodarki, kultury, nauki i innych dziedzinach istotnych dla rozwoju oraz ich popularyzacja w państwach regionu Morza Bałtyckiego.
 2. Wzmacniania relacji Polski z państwami regionu Morza Bałtyckiego.
 3. Wspierania rozwoju kontaktów międzykulturowych w obszarze regionu Morza Bałtyckiego.
 4. Wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych.
 5. Rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczeństw regionu.
 6. Wspierania współpracy i przepływu dobrych praktyk na szczeblu lokalnym.
 7. Popularyzacja wiedzy w zakresie środowiska naturalnego i ekologii Morza Bałtyckiego i regionu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność wydawniczą:
  1. Prowadzenie serwisu internetowego Przegląd Bałtycki (www.przegladbaltycki.pl).
  2. Prowadzenie serwisu internetowego Baltic Insight (www.balticinsight.com).
  3. Wydawanie publikacji książkowych, raportów i analiz o tematyce związanej z celami Fundacji.
 2. Działalność edukacyjno-naukową:
  1. Organizowanie konferencji naukowych.
  2. Organizowanie spotkań informacyjnych.
  3. Przygotowywanie i publikowanie analiz i raportów własnych oraz we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
  4. Prowadzenie szkoleń i prezentacji.
 3. Działalność kulturalną: organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
 4. Członkostwo w organizacjach i współpracę z organizacjami o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
 5. Współpracę z instytucjami publicznymi oraz pozarządowymi polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji ze zbieżnymi z jej celami.

Majątek i dochody fundacji

§ 8

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych oraz składniki majątkowe przeznaczone na realizację celu fundacji. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów fundacji są: pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. przychody z majątku Fundacji;
 4. odsetek bankowych.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 11

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 12

Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Fundacji wskazuje swoich następców.
 5. Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Zarządu w okresie trwania kadencji jeśli skład Zarządu Fundacji liczy mniej niż pięć osób. Kadencja nowo wybranego Członka Zarządu kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.
 6. W przypadku działalności Członka Zarządu sprzecznej ze statutem Fundacji lub braku aktywności członka Zarządu na rzecz Fundacji w okresie co najmniej 6 miesięcy może nastąpić jego odwołanie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
  2. odwołania,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych,
  4. śmierci członka Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. wyznaczanie kierunków działania Fundacji;
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  3. realizacja celów statutowych,
  4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  5. uchwalanie regulaminów;
  6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  10. występowanie z wnioskiem do Fundatora i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest opracować roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując Członków Zarządu o terminie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Dla umów i spraw majątkowych o wartości do 10 000 zł wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
 3. Dla spraw majątkowych o wartości powyżej 10 000 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w postaci uchwały przyjętej zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§ 18

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
Uchwały zarządu