Statut fundacji

Statut Fundacji Bałtyckiej

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Bałtycka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kazimierza Popławskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Kotuniak w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 25.06.2015 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja prowadząc współpracę międzynarodową może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Tłumaczenie nazwy Fundacji w języku angielskim to: The Baltic Foundation.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest działalność informacyjna, edukacyjna, naukowa, kulturalna w zakresie:

a. Wspierania wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk i idei w zakresie polityki społecznej, gospodarki, kultury, nauki i w innych dziedzinach istotnych dla rozwoju państw i społeczności lokalnych regionu Morza Bałtyckiego.
b. Wzmacniania relacji Rzeczypospolitej Polskiej z państwami regionu Morza Bałtyckiego.
c. Rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczeństw regionu Morza Bałtyckiego.
d. Popularyzacja wiedzy w zakresie środowiska naturalnego i ekologii Morza Bałtyckiego i regionu.
e. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
f. Wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych.

§ 5

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność statutową stanowiącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego określoną w § 6 oraz jako działalność odpłatną pożytku publicznego określoną w § 7.

§ 6

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wydawniczej oraz kulturalnej i edukacyjno-naukowej:

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
b. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
c. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
d. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);
e. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
f. działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).
g. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21 Z);
h. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
i. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
j. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
k. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
l. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

§ 7

 1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wydawniczej:

a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
b. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
c. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
d. działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);

2. Zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego może zostać zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

a. wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami;
b. być członkiem i współpracować z organizacjami o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
c. współpracować z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.

§ 10

Przychody Fundacji pochodzić mogą z:

a. darowizn, spadków, zapisów;
b. zbiórek publicznych;
c. dotacji i subwencji oraz grantów;
d. majątku Fundacji;
e. odsetek bankowych;
f. działalności odpłatnej pożytku publicznego;
g. odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 11

 1. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Całość przychodów Fundacji, bez względu na źródło pochodzenia, przeznaczana jest na realizację jej celów statutowych.

§ 13

Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany w celu:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań na rzecz członków organów władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, zwanych dalej osobami bliskimi;

b. przekazywania go na rzecz członków organów władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania na rzecz członków organów władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§ 14

 1. Władze Fundacji stanowią:

a. Zarząd Fundacji,
b. Rada Fundacji.

2. Fundator zachowuje uprawnienia określone w niniejszym statucie.

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od jednej do pięciu osób.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 3. Zarząd powołuje Rada w drodze jednogłośnej uchwały podjętej w obecności co najmniej trzech członków Rady.
 4. Nowych członków, w celu rozszerzenia lub uzupełnienia składu Zarządu, powołuje Rada w drodze jednogłośnej uchwały.
 5. Zarząd spośród swoich członków wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji lub Przewodniczącego Rady,
b. odwołania,
c. utraty zdolności do czynności prawnych,
d. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
e. śmierci członka Zarządu.

7. Członek Zarządu może być odwołany na skutek:

a. działalności sprzecznej ze statutem Fundacji lub na szkodę Fundacji,
b. nierealizowania powierzonych mu zadań.

8. Odwołanie członka Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Rady i w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę w obecności co najmniej trzech członków Rady.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Fundację.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja celów statutowych,
b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
c. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
f. uchwalanie regulaminów;
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
i. występowanie do Rady z wnioskiem o zmianę statutu Fundacji, jej połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest opracować roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji.
4. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć do 28 lutego projekty sprawozdań rocznych Radzie Fundacji w celu ich zatwierdzenia.
5. Zakres obowiązków członków Zarządu określa regulamin Zarządu Fundacji oraz Prezes Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując członków Zarządu o jego terminie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może podejmować decyzje bez zwoływania posiedzeń, w formie pisemnej, zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składać może Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. We wszelkich umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentować będzie przewodniczący Rady lub dwóch członków Rady działających łącznie lub pełnomocnik wskazany przez Radę w drodze uchwały.

§ 19

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji

§ 20

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z od trzech do pięciu członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.
 4. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Nowych członków Rady w celu rozszerzenia lub uzupełnienia składu Rady powołuje Rada w składzie aktualnym w dacie podjęcia uchwały jednogłośną uchwałą wszystkich członków Rady.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady lub Prezesa Fundacji,
b. odwołania,
c. utraty zdolności do czynności prawnych,
d. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
e. śmierci członka Rady.

7. Członek Rady może być odwołany na skutek:

a. działalności sprzecznej ze statutem Fundacji lub na szkodę Fundacji,
b. nierealizowania powierzonych mu zadań.

8. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

§ 21

 1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b. ocena pracy Zarządu;
c. przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych;
d. udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
e. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu;
f. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
g. nadzór nad działalnością Fundacji.

3. Rada w celu wykonywania swoich zadań uprawniona jest do:

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 22

 1. Zgromadzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
 2. Zgromadzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.
 3. O terminie zgromadzenia Rady informowani są pocztą elektroniczną wszyscy członkowie Rady na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba że prawo lub statut Fundacji przewidują inną większość. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Rada może podejmować decyzje bez zwoływania zgromadzeń, w formie pisemnej, zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady.
 6. Zgromadzenia Rady mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

§ 23

 1. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracy tego organu, w tym kosztów podróży.
 2. Członkowie Rady nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Rady nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie oraz nie mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją.
 4. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 24

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.
 2. Wniosek Zarządu w sprawie zmiany statutu Fundacji powinien mieć formę uchwały przyjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów wszystkich członków Zarządu.
 3. Zmianę statutu uchwala Rada bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.
 4. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, do realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu. Wniosek Zarządu i uchwała likwidacyjna Rady muszą być przyjęte w formie jednomyślnych uchwał w obecności wszystkich członków odpowiednich organów.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
Statut fundacji